Menu Sluiten

Onze diensten

1. Me-too diensten

Onder deze categorie zijn onder meer te scharen werkzaamheden als:

de financiële administratie en de daaruit voortvloeiende samenstelling van financiële overzichten/jaarrekeningen;
 de fiscale- en andere aangiften alsmede de daarmee samenhangende correspondentie;
 de salarisadministratie;
 de te deponeren jaarstukken.

Genoemde diensten worden in de markt op grote schaal aangeboden, waarbij er veel kwaliteitsverschil bestaat tussen de aanbieders.

De kwaliteit wordt bepaald door de mate van betrouwbaarheid van de in het financiële informatievoorzieningproces gegenereerde informatie alsmede de snelheid waarmee deze tot stand komt en de mate waarin deze kan dienen als uitgangspunt voor het financiële besturings-mechanisme van de ondernemer.

In het midden- en kleinbedrijf zijn slechts zeer weinig aanbieders in staat om aan alle aan het informatievoorzieningsproces te stellen voorwaarden invulling te geven. Wij zijn hiertoe dankzij het hoge kennisniveau en de brede ervaring in combinatie met de in eigen beheer ontwikkelde geautomatiseerde “tools” en efficiënte werkmethodieken wel in staat.

Een prettige bijkomstigheid is dat de praktijk heeft uitgewezen dat onze werkaanpak naast betrouwbare, snelle en meer frequente informatievoorziening leidt tot lagere administratie- en accountantskosten.

2. Managementinformatie

De managementinformatie is een afgeleide van het informatievoorzieningproces zoals beschreven onder 1. waarbij op eenvoudige doch zeer effectieve wijze wordt ingegaan op de ontwikkelingen in omzet, brutomarge, kosten, resultaat, financiële- en fiscale positie alsmede de oorzaken daarvan en de samenhang daartussen.

De frequentie en de samenstelling van deze informatievoorziening wordt in overleg met de cliënt bepaald en is onder meer afhankelijk van de aard, complexiteit en grootte van de onderneming.

Vanwege de kennis en “tools” genoemd onder 1. zijn wij in staat om deze cliëntgerichte informatie snel en efficiënt aan haar cliënten aan te bieden. Wij onderscheiden ons daarmee heel duidelijk in een markt waar de financiële informatievoorziening doorgaans beperkt blijft tot “geschiedschrijven” zonder toegevoegde waarde.

3. Bedrijfseconomische- en fiscale adviezen

Algemeen
Door de frequente en snelle informatievoorziening en het daarmee samenhangende regelmatige cliëntencontact kunnen wij adequaat inspelen op noodzakelijke organisatorische, administratieve en fiscale maatregelen in plaats van achter de feiten aan te lopen.

Specifiek
Daar waar zeer specialistische kennis (bijvoorbeeld grensoverschrijdende fiscale problematiek en pensioenberekeningen) vereist is, maken wij na overleg gebruik van de expertise van externe specialisten.